Onze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die jij sluit met FIRST Community
Artikel 1 - Definities
1.1 FIRST Community: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘FIRST Community’ de eenmanszaak FIRST Community.
1.2 FIRST Lid; De (rechts)persoon met wie FIRST Community een Overeenkomst heeft gesloten.
1.3 FIRST Community community: De door FIRST Community ontwikkelde community, onder meer toegankelijk via Discord en de Cursus omgeving, uitsluitend met het doel de hierop aanwezige content voor eigen gebruik te consumeren.
1.4 Lid: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van het lidmaatschap
1.5 Dienst: De door FIRST Community te verlenen diensten, zoals beschreven op www.firstcommunity.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het lidmaatschap van de FIRST Community community
1.6 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen FIRST Community en FIRST Lid op grond waarvan FIRST Community aan FIRST Lid Diensten verleent of goederen levert.
1.7 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden
BEPALINGEN
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Als je gebruik maakt van de community dan aanvaard jij dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten die jij met FIRST Community aangaat.
2.2 FIRST Community wijst de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.3 FIRST Community is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.4 Indien FIRST Lid de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat FIRST Community tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.
2.5 Afwijkingen van en aanvulling op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.6 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. FIRST Community en FIRST Lid
treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige over vernietigde bepalingen overeen te komen.
Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand als jij overgaat tot aankoop van producten en/of Diensten van FIRST Community.
3.2. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website of in de checkout van deze aanbieding
3.3. Je bent de prijs verschuldigd die FIRST Community in haar orderbevestiging heeft vermeld.
3.4 Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen, toeleveranciers of anderszins kunnen door FIRST Community in rekening worden gebracht.
3.5 FIRST Community is te allen tijde bevoegd om jouw profiel in de FIRST Community community te blokkeren en/of te verwijderen bij (het vermoeden van) fraude, het schenden van de communityrichtlijnen of ander onrechtmatig gedrag.
Artikel 4 – Licentie
4.1 FIRST Community is exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit het Platform en gerelateerde software.
4.2 FIRST Community verleent aan FIRST Lid een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Platform. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst slechts gedurende de looptijd van de Overeenkomst. FIRST Lid kan geen aanspraak maken op de in artikel 4.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten.
4.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is FIRST Lid niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. 4.4 FIRST Lid mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen gebruik.
4.5 FIRST Lid zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
4.6 Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het FIRST Community steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan FIRST Lid (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. FIRST Lid zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 4.7 FIRST Lid zal zich onthouden van het moduleren, aanpassen, doorontwikkelen of reverse engineering van het intellectueel eigendom. 4.8 Zonder toestemming van FIRST Community is het FIRST Lid verboden de door FIRST Community verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen. 4.9 Bestellingen moeten vooraf worden betaald door middel van één van de digitale betaalmethoden (SEPA-incasso, iDEAl en Bancontact). Wanneer jij een Membership aangaat en/of gebruik maakt van de FIRST Community community, dan is betaling alleen mogelijk via automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt dan door FIRST Community maandelijks vooraf geïncasseerd rond de maandwisseling. Zorg daarom altijd dat er voldoende saldo op je rekening staat. Wil je het bedrag bij het aangaan van jouw Membership liever in één keer betalen? Dat kan dan via een jaarlijks lidmaatschap. 4.10 Wanneer jij een betaling van een SEPA-incasso storneert of FIRST Community kan het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet incasseren, dan komt je betalingsverplichting niet te vervallen. Naast het verschuldigde bedrag ben je dan ook storneringskosten ten bedrage van maximaal €10,- per keer verschuldigd worden. 4.11 Wanneer je een betaling van een SEPA-incasso storneert of FIRST Community kan het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet incasseren, wordt je lidmaatschap alleen voortgezet bij het overgaan op een kwartaal of jaarlijks lidmaatschap. 4.12 Wanneer jij het verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn (volledig) betaalt, dan zal FIRST Community je een betalingsherinnering versturen waarin jou de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Mocht je niet binnen die termijn overgaan tot betaling, dan ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 4.13 Wanneer je na aanmaning in gebreke blijft met betaling, dan zal FIRST Community overgaan tot gerechtelijke invordering. In dat geval ben je naast de verschuldigde hoofdsom en rente, ook gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder de incassokosten van ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €40. 4.14 Betaling van openstaande bedragen strekt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de wettelijke (handels)rente en tenslotte op de hoofdsom. 4.15 Je bent niet bevoegd om de aan FIRST Community verschuldigde bedragen op te schorten en/of deze te verrekenen, op welke grond dan ook. 4.16 FIRST Community is bevoegd om haar prestatie op te schorten en/of de overeenkomst eenzijdig te ontbinden als jij niet voldoet aan jouw betalingsverplichting.

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht
5.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 jaar geldt.
5.2 De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij FIRST Lid of FIRST Community de Overeenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Schriftelijke opzegging dient gedaan te worden door een mail te sturen naar info@firstcommunity.nl met de datum waarop gewenst wordt op te zeggen. Enkel een bericht via Discord sturen volstaat niet.
5.3 De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.
5.4 FIRST Lid zal zich na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van FIRST Community verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van opzegging of ontbinding te verwijderen uit alle bij FIRST Lid aanwezige (computer)apparatuur.
5.5 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door FIRST Lid of een door FIRST Lid in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst.
5.6 FIRST Community en FIRST Lid zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen;
(a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
(b) FIRST Lid (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
(c) FIRST Lid onder curatele of bewind is gesteld, dan wel FIRST Community haar activiteiten staakt of liquideert.
5.7 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen:
(a) openstaande betalingen;
(b) intellectuele eigendomsrechten;
(c) aansprakelijkheid.
Artikel 6 – Rechten en plichten FIRST Community6.1 FIRST Community spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Wij vragen je om ons per direct op de hoogte te stellen als de FIRST Community een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen aan info@firstommunity.nl
6.2 FIRST Community zal zich naar beste kunnen inspannen zijn Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met FIRST Lid schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van FIRST Community worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst FIRST Lid uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven.
6.3 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. FIRST Lid zal FIRST Community steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door FIRST Community aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van FIRST Community zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door FIRST Lid te leveren tegenbewijs zal de door FIRST Community gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.
6.4 FIRST Community behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en de community. FIRST Community zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Platform inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
6.5 FIRST Community kan de Diensten en/of het Platform mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien FIRST Lid gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met FIRST Community. 6.6 FIRST Community verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin FIRST Lids worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van FIRST Community.

Artikel 7 – Rechten en plichten FIRST Lid
7.1 FIRST Lid verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten en/of de community te gebruiken. FIRST Community stelt aan FIRST Lid op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicen- sublicentieerbaar. De verplichting tot terbeschikkingstelling door FIRST Community en het gebruiksrecht van FIRST Lid strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van FIRST Lid strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan FIRST Lid ter beschikking gesteld, ook niet indien FIRST Lid bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.
7.2 FIRST Lid is verantwoordelijk voor al het gebruik van de Diensten. FIRST Lid zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven.
7.3 FIRST Lid dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan FIRST Lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. FIRST Lid dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de mail info@firstcommunity.nl aan FIRST Community door te geven.
7.4 FIRST Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door FIRST Community mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal FIRST Lid bij het gebruik van de Diensten:
(a) geen gegevens plaatsen op het Platform die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden; (d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden; (e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’); (f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde; (g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht; (h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. FIRST Lid zal zijn gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheimhouden; (i) alle aanwijzingen van FIRST Community die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen. 7.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt FIRST Community zich het recht voor haar verplichtingen jegens FIRST Lid op te schorten of de Overeenkomst direct zonder voorafgaande aankondiging op te zeggen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.4, zonder dat FIRST Community tot enige schadevergoeding is gehouden. 7.6 Het is FIRST Lid nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. 7.7 FIRST Lid zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van FIRST Community uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. FIRST Lid zal op eerste verzoek van FIRST Community toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. FIRST Community zal alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij FIRST Community verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen. 7.8 Partijen zijn het erover eens dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 FIRST Community is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan FIRST Lid met inachtneming van een termijn van veertien (14) dagen.
8.2 Indien FIRST Lid niet akkoord wenst te gaan met een door FIRST Community kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is FIRST Lid gerechtigd binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van FIRST Community genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.
8.4 FIRST Lid komt, met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen, geen beroep toe op verrekening. FIRST Lid mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de Diensten.
8.5 Indien FIRST Community een Dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat FIRST Lid de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij FIRST Community geldende regeling.
Artikel 9 – Betaling
9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd. 9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, Bancontact en Sepa-incasso).
9.3 FIRST Community heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
9.4 Indien FIRST Lid de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt zal FIRST Lid, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, direct in verzuim zijn en over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien FIRST Lid na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval FIRST Lid naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van FIRST Lid onverlet. 9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is FIRST Community, bij gebreke van tijdige betaling, gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens FIRST Lid tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn. 9.6 FIRST Community heeft te allen tijde het recht toegang tot het Platform uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 30 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen. 9.7 FIRST Lid dient indien hij/zij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met FIRST Community.

Artikel 10 – Garantie, refunds en reclame
10.1 FIRST Community zal zich naar beste vermogen inspannen fouten, die gedetailleerd omschreven schriftelijk bij FIRST Community zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering zijn ontvangen. FIRST Community is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
10.2 FIRST Community is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
10.3 Gebreken in de beveiliging van de door FIRST Lid opgeslagen informatie op de systemen van FIRST Community en gebreken als gevolg van handelingen van FIRST Lid zelf of van andere FIRST Lids of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van FIRST Lid.
Indien FIRST Community op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. FIRST Community staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. De door of vanwege FIRST Community aan FIRST Lid verstrekte toegangs- of identificatiecodes xseries en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door FIRST Lid als zodanig worden behandeld. FIRST Community is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. FIRST Lid zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus programmatuur in werking hebben.
10.4 Indien FIRST Lid het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan FIRST Lid contact met FIRST Community opnemen via info@firstcommunity.nl. FIRST Lid krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van FIRST Community. Indien het geschil van FIRST Lid gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven. 10.5 Het is niet toegestaan om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de contractperiode is het mogelijk om de Overeenkomst, zonder kosten, stop te zetten conform artikel 5. 10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van FIRST Lid niet op. 10.7 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. FIRST Lid zal FIRST Community steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. 10.8 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door FIRST Community aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van FIRST Community zijn gelegen, buiten beschouwing gelaten. Behoudens door FIRST Lid te leveren tegenbewijs zal de door FIRST Community gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Indien FIRST Community bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor FIRST Lid ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op FIRST Lid, tast dit het recht of de mogelijkheid van FIRST Community niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectueel eigendom het recht van FIRST Community aan om, ten behoeve van zichzelf of een derde, ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van FIRST Lid zijn of worden gedaan.
11.2 Alle rechten van intellectueel eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan FIRST Lid ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij FIRST Community, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. FIRST Lid verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan FIRST Lid toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar. 11.3 FIRST Lid zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen. 11.4 Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het FIRST Community steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan FIRST Lid (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. FIRST Lid zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 11.5 FIRST Lid staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan FIRST Community van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. FIRST Lid vrijwaart FIRST Community tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde. 11.6 Het is FIRST Lid niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 De totale aansprakelijkheid van FIRST Community wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met FIRST Lid overeengekomen garantieverplichting of vrijwaring, is beperkt tot vergoeding van directe schade.
12.2 De aansprakelijkheid van FIRST Community voor indirecte schade is uitgesloten.
12.3 Het bepaalde in dit artikel, evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan FIRST Community zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. 12.4 Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals onze externe (hosting) providers, dataopslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van FIRST Community, zijn niet aan FIRST Community toerekenbaar en FIRST Community is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen.

Artikel 13 – Termijnen
13.1 FIRST Community spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door FIRST Community genoemde of tussen partijen overeengekomen data, gelden steeds als streefdata, binden FIRST Community niet en hebben steeds een indicatief karakter.
13.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen FIRST Community en FIRST Lid in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
13.3 In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt FIRST Community wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat FIRST Lid FIRST Community schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij FIRST Lid FIRST Community een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomen) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat FIRST Community in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
13.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is FIRST Community gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat FIRST Lid de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
13.5 FIRST Community is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien FIRST Lid zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor FIRST Lid nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
Artikel 14 – Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst

14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van FIRST Lid en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door FIRST Lid of een door FIRST Lid in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
14.2 Indien FIRST Lid op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
14.3 Bedragen die FIRST Community vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen FIRST Community ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
14.4 Indien een Overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. FIRST Community zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
14.5 FIRST Lid is niet gerechtigd een Overeenkomst van opdracht, welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
14.6 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd. FIRST Community is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval FIRST Lid onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van FIRST Lid tot toegang en/of gebruik van de Diensten van FIRST Community, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van FIRST Community vereist is.
Artikel 15 – Overmacht
15.1 FIRST Community is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

1. a) een tekortkoming van externe (hosting) providers, dataopslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van FIRST Community;
2. b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
3. c) belemmeringen als gevolg van de door FIRST Lid benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
4. d)werkstakingen;
5. e) brand;
6. f) ongeval of ziekte van personeel;
7. g) Denial of Services (DoS) aanvallen;
8. h) door FIRST Community onvoorziene problemen en elke andere
omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van FIRST Community
afhankelijk is;
9. i) algemene vervoersproblemen;
10. j) Epidemie of Pandemie;
11. k)overmachtvantoeleveranciersvanFIRSTCommunity;
12. l) overheidsmaatregelen.
15.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft FIRST Lid het recht om de Overeenkomst op te zeggen zonder dat FIRST Community tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn
15.3 Indien FIRST Community door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De FIRST Lid heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
Artikel 16 – Advisering
16.1 Alle door FIRST Community gegeven adviezen, gedeelde kennis en door FIRST Community verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door FIRST Community te leveren Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door FIRST Community verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. FIRST Community verleent daarbij geen enkele garantie. 16.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door FIRST Community is FIRST Community niet aansprakelijk. FIRST Lid vrijwaart FIRST Community tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van FIRST Community.

Artikel 17 - Contra-indicaties voor workshops
Contra-indicaties voor workshops met breathwork of ander embodiment werk (indien aangegeven)
17.1 Behandeling is niet mogelijk in de volgende gevallen:
- Zwangerschap
- Gevaar i.v.m. hartklachten, hersenbloeding of glaucoom
- Je hebt psychische klachten zoals schizofrenie, psychose en/of epilepsie
- Je bent verslaafd aan psychoactieve middelen, zowel soft- als harddrugs
17.2 FIRST Lid wordt geacht zelf te onderzoeken of hij geschikt is voor de behandeling. De volgende aandoeningen brengen extra risico met zich mee:
- Post Traumatische Stressstoornis (PTSS)
- Psychische problemen, zoals een angststoornis en depressie - Hoge of abnormale bloeddruk
- Onregelmatige hard-/cardiovasculaire aandoeningen
- Hypo- of hyperglykemie (medicatie),
- Pacemakers, defibrillators o.i.d.
- Epilepsie (voorgeschiedenis)
- Astma en andere ademhalingsmoeilijkheden
- Diabetes
- Zwangerschap
- Aneurysma of een familiaire voorgeschiedenis hiervan
- Glaucoom of netvliesloslating
- Fibromyalgie
- Ernstige chronische pijn
- Botbreuken, verrekkingen en verstuikingen
- Recente operaties en chirurgie
- Allergieën
- Histamine-intolerantie infecties (huid, mond, nagels etc.)
- Botontkalking
17.3 3. Voor de behandeling: gebruik bij voorkeur geen chemicaliën (ook niet in deo, parfum,haarspray etc.). Een paar dagen van tevoren geen alcohol of drugs. Om het beste uit de sessie te halen word je aangemoedigd om zo clean (natuurlijk) mogelijk te komen, dus niet te veel (en te zwaar) eten. Let ook op eventuele medicatie en de risico’s die hieraan verbonden zijn. Tot slot gaat de voorkeur uit naar een sessie buiten de periode van menstruatie, om het maximale uit een sessie te halen.
17.4 GEEN DRUGS 2 WEKEN VOOR AANVANG VAN DE BEHANDELING. GEEN ALCOHOL 2 DAGEN VOOR AANVANG VAN DE BEHANDELING. GEEN ENTHEOGENE/ PSILOCYBINE MIDDELEN 1 WEEK VOOR AANVANG. ANDERE MEDICATIE ALLEEN IN OVERLEG (OOK PARACETAMOL ETC.).

Artikel 18 – Privacy
18.1 FIRST Community respecteert de privacy van FIRST Lid. FIRST Community zal de persoonsgegevens van FIRST Lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring en verwerkers voorwaarden die op de website van FIRST Community is in te zien https://FIRST Community.nl/privacy-policy/. De privacyverklaring en verwerkers voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. FIRST Lid stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.
18.2 FIRST Community is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens van derden.
18.3 Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal FIRST Lid FIRST Community desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop FIRST Lid uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
18.4 FIRST Lid vrijwaart FIRST Community voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door FIRST Lid wordt gehouden of waarvoor FIRST Lid op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.
18.5 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van FIRST Community door FIRST Lid worden verwerkt, ligt volledig bij FIRST Lid. FIRST Lid staat er tegenover FIRST Community voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. FIRST Lid vrijwaart FIRST Community tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
18.6 Van de meetings en de inhoud van de community kan beeldmateriaal gemaakt worden, wat wordt gebruikt voor marketing- en communicatiedoeleinden. FIRST Lid geeft bij het lid worden toestemming om beeldmateriaal te maken en gebruiken waar hij of zij op kan staan. FIRST Community is niet aansprakelijk voor het gebruiken van beeldmateriaal als de FIRST Lid niet aangeeft dit niet te willen. Wil de FIRST Lid absoluut niet op beeldmateriaal staan? Dan dient dit voorafgaand aan het maken van deze beeldmaterialen schriftelijk bekend te worden gemaakt bij FIRST Community door een mail te sturen naar info@firstcommunity.nl. Vervolgens zal in gesprek worden gegaan over de mogelijkheden.
Artikel 19 – Toepasselijk recht
19.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 19.2 De rechter te Eindhoven is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst tussen partijen.
19.3 FIRST Lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FIRST Community aan een derde over te dragen. FIRST Community is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. FIRST Lid verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
19.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden.
Artikel 20 - Richtlijnen Discord
20.1 In de Discord van de FIRST Community staan richtlijnen vermeld welke elk FIRST Lid automatisch accepteert bij het aanmelden als Lid.
20.1 FIRST Lid is verplicht zich te houden aan deze richtlijnen

Shop
Wishlist
0 items Cart
My account